|STR36|  •  |STR37|  •  |STR38| 

|STR56|

|STR608|
|STR130|  •  |STR131|  •  |STR132|

|STR130|  |   |STR131|  |   |STR132|

|STR60|
|STR137| |STR181| 


(Aythya nyroca)
ANSERIFORMES | Anatidae
|STR163|, |STR159|
|STR179|
|STR4050|

  |STR149||STR188|. |STR185|


|STR197|: Animalia
|STR198|: Chordata
|STR199|: Aves
|STR200|: Anseriformes
|STR201|: Anatidae
|STR202|: Anatidae
|STR203|: Aythya nyroca


|STR184|

|STR5050|

|STR194|
|STR195|

(Aythya collaris)
|STR196|

(Aythya fuligula)
|STR41| | |STR44| | |STR45| | |STR46| | |STR47| | |STR48|

|STR87| |STR2| •  |STR3| •  |STR4| •  |STR5| •  |STR6| •  |STR1|

|STR50|
|STR51|

|STR52|


|STR40|